“ਮੇਰੇ ਸਮੂਹਪੀਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੁੱਪਪਾਈਵ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੈ।”

brand2
brand1
brand3